Student Admission in Academic Year 2016-2020

Course Description
01001211 Paradigm in Agricultural Extension

ความสำคัญของภาคการเกษตร การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการ

ส่งเสริมการเกษตร แหล่งข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ระบบการคิด การจัดการความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตรและการบริการ กลยุทธ์และเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม การบริหารการเปลี่ยนแปลง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

Importance of agricultural sector, paradigm shift of agricultural

extension, information sources and accessibility, thinking system, knowledge management. Value adding of agricultural product and service. Strategy and technique for building participation. Change management, sufficiency economy, sustainable development and success indicator.

01001331 Communication for Agricultural Development

นโยบายการเกษตร แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการผลิตทางการเกษตรการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบต่อระบบการผลิตทางการเกษตร การวิเคราะห์นโยบายและแนวโน้มทางการเกษตรเพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Agricultural policy, trend in agricultural production change,

economic and social change, impact on agricultural production system, policy and trend analysis in agriculture for agricultural extension and development.


01002111 Animal Science and Technology

ความสำคัญของการผลิตสัตว์ ความสัมพันธ์กับการเกษตรสาขา อื่น ๆ

หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์มและสภาพแวดล้อม ผลผลิตขั้นปฐมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การตลาด ปศุสัตว์ แนวโน้มการผลิตสัตว์ในอนาคต

Importance of animal production, relationship to other

agricultural production sectors, science and technology in animal production, farm

management and the environment, primary products and animal products, livestock

marketing, future trend of animal production.


01002302 Animal Resource and Management

ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ เทคโนโลยีการลดของเสียให้น้อยที่สุด การ

ปฏิบัติและการบำบัดของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การเพิ่มมูลค่าของของเสีย และการนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์

Animal resources and management, waste minimization

technologies ,handling and treatment of animal farm wastes and value-adding and recycling of animal wastes


01004211 Insect Science (Pre : 01424111)

ชีววิทยาแมลง สัณฐานวิทยา วงจรชีวิตและการพัฒนา สรีรวิทยา

นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและความหลากหลาย การจัดหมวดหมู่ การเก็บตัวอย่าง การเก็บรักษาและการจำแนกแมลง หลักการควบคุมแมลง

Insect biology; morphology, life cycle and development,

physiology, ecology, evolution and diversity; insect classification, collection, preservation and identification. Principles of insect control.


01005221 Tropical Agricultural Machinery

หลักของเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการเกษตรเขตร้อน ต้นกำลังและ

แทรกเตอร์ ประสิทธิภาพเชิงไร่ของเครื่องจักรกลทางเกษตรเขตร้อน ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรกลทางเกษตรเขตร้อน การควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักรกลเกษตร การจัดการเครื่องจักรกลทางเกษตรเขตร้อน การใช้เครื่องจักรกลสำหรับการพัฒนาชนบท

Principles of farm machinery for tropical agriculture. Power

and tractor. Field efficiency of tropical farm machinery. Factors affecting operation efficiency of tropical farm machinery. Automatic control of farm machinery. Management of tropical farm machinery. Mechanization for rural development.


01005449 Tropical Greenhouse Management

ลักษณะและโครงสร้างของโรงเรือนในเขตร้อนชื้น ที่ตั้งของโรงเรือน

ระบบการทำความเย็นภายในโรงเรือน ระบบระบายอากาศ การให้ แสง อุณหภูมิ คาร์บอดไดออก- -ไซด์ แมลงและการควบคุมโรคในโรงเรือน

Model and structure of tropical greenhouse. Location of

greenhouse. Cooling and air ventilation system. Water, light, temperature, carbon dioxide, insect and disease control in greenhouse.


01008211 Introductory of Plant Pathology

ประวัติและความสำคัญของโรคพืช แนวคิดเกี่ยวกับโรคพืช สมุฏฐาน

วิทยาการเกิดโรค อาการ การพัฒนาของโรค การระบาด การจัดหมวดหมู่ การวินิจฉัย หลักการควบคุมโรคพืชและเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช

History and importance of plant diseases; plant disease concept;

etiology, symptom, disease development, epidemiology, classification, diagnosis; principles of plant disease control and biotechnology in plant pathology.


01009112 Soil Science (Pre : 01403111, 01403113)

ความสำคัญของดิน การกำเนิด องค์ประกอบ สมบัติของดินทางกายภาพ

ทางเคมีและทางชีวภาพ อินทรียวัตถุในดินและจุลินทรีย์ดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การสำรวจและการจำแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การประยุกต์สารสนเทศทางดิน และสิ่งแวดล้อม

Importance of soil, soil genesis, soil compositions, physical,

chemical and biological soil properties, soil organic matter and soil microorganisms, plant nutrients, fertilizers and its usage, soil survey and classification, soil and water conservation, applications of soil and environmental information.


01013111 Introduction to Tropical Agriculture

ความสำคัญของเกษตรเขตร้อน ระบบนิเวศเขตร้อน ทรัพยากรการผลิต ระบบการผลิต การตลาด โลจิสติกส์ทางการเกษตร การใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่า คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตรเขตร้อน การค้าผลิตผลทางการเกษตรระหว่างประเทศ

Importance of tropical agriculture, tropical ecosystem, production resources, production system, marketing, logistics, utilization, value creation, quality and safety of produce and products, economics and tropical agriculture business, international trade of agricultural commodities.

01013221 Tropical Entomology (Pre: 01004211 Insect Science)

ระบบนิเวศเขตร้อนและความหลากหลายของแมลงเขตร้อน บทบาทของสภาพแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่มีต่อชุมชนแมลง แมลงศัตรูที่สำคัญต่อการเกษตรในเขตร้อนและการจัดการ ปัญหาเกี่ยวกับแมลงในการค้าขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ

Tropical ecosystem and tropical insect diversity, roles of environment and global warming on insect community, important insect pest of tropical agriculture and their management. Insect problems in international trades of agriculture commodities.

01013231 Principles of Tropical Agronomy

ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในเขตร้อน แหล่งพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการผลิตพืชไร่นาเขตร้อน สรีรวิทยาการผลิต ระบบและรูปแบบการปลูกพืช การผลิตและการจัดการพืชไร่นาเขตร้อน การผลิตเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีใหม่และงานวิจัยพืชไร่ในเขตร้อน

Agro-meteorology and climate change in the tropics, genetics resources and crop improvement, biotechnology and tropical crop production, crop system an pattern, tropical crop production and management, seed production, new technology an research of tropical agronomy.

01013232 Introduction of Tropical Horticulture

ความสำคัญและการจำแนกประเภทพืชสวนเขตร้อน ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ระบบการผลิตพืชผัก ไม้ประดับ ไม้ผล สมุนไพรและเครื่องเทศ การจัดภูมิทัศน์ และพืชสวนกับชีวิตประจำวัน มีการศึกษานอกสถานที่

Importance and classification of Tropical Horticulture. Basic factors related to plant growth and development. Vegetable, ornamental plant, fruit crop, medicinal plant and spice production system. Landscaping and horticulture for daily life. Field trip required.

01013299 General Practicum

การฝึกปฏิบัติงานทั่วไปทางการเกษตร ด้านพืชไร่นา พืชสวน การจัดการศัตรูพืช ดินและปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และเกษตรกลวิธาน

General farm practices in agronomy, horticulture, pest management, soil and fertilizer, economic animal husbandry and far machinery.

01013322 Tropical Plant Disease Management (Pre: 01008211 Introductory of Pathology)

โรคพืชในเขตร้อนเบื้องต้น หลักการระบาด การประเมินความเสียหาย การเขตกรรม หลักการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี การผลิตพืชปลอดโรค พืชต้านทาน เทคนิคการควบคุมโรคพืชแบบฟิสิกษ์ สารเคมีควบคุมโรคพืช

Overview of tropical plant pathology, epidemiological concepts, crop loss evaluation, cultural practices, principles of biological control, production of disease-free plants, plant resistance, physical control techniques, chemical used in plant disease control.

01013331 Tropical Field Crop Production for Food, Feed and Fuel

ความต้องการใช้ การบริโภค ความสำคัญ และลักษณะของพืชไร่นาเขตร้อนเพื่อเป็นอาหาร อาหารสัตว์ และพลังงาน การผลิตและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหาร อาหารสัตว์ และพลังงาน พืชไร่นาเขตร้อนต่างๆ สำหรับเป็นอาหาร อาหารสัตว์ และพลังงาน ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน พืชอาหารสัตว์และชีวมวล ถั่วที่ใช้เป็นอาหาร สบู่ดำและอื่นๆ

Demand, consumption, significance and characteristics of tropical field crop for food, feed and fuel. Production and utilization of tropical food, feed and fuel crops. Tropical field crop for food, feed and fuel, i.e. rice, corn, soybean, cassava, sugarcane, oil palm, forage and biomass plants, tropical pulse crops, physic nut and others.

01013332 Tropical Economic Horticulture (Pre:01401114 General Botany)

ลักษณะของไม้ผล พืชผัก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศในเขต

ร้อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พันธุ์ปลูกและแหล่งปลูก มีการศึกษานอกสถานที่

Characteristics of tropical fruit crop, vegetable, ornamental plant, medicinal plant and spice of economic importance. Cultivars and production area. Field trip required.

01013341 Tropical Soil Resources

สภาพแวดล้อมของเขตร้อน ความสำคัญ ศักยภาพและอุปสรรคของทรัพยากรดินเขตร้อน ลักษณะ การกระจายและสมบัติของดินเขตร้อน การจัดการอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายของการเกษตรเขตร้อนและข้อจำกัด การใช้ประโยชน์ที่ดินและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลก มีการศึกษานอกสถานที่

Tropical environments, importance, potential and constrains of tropical soil resources, characteristics, distributions and properties of tropical soils, soil organic matter and fertility management, tropical agricultural biodiversity and limitation, land use and impact on global environment. Field trip required.

01013399 Specific Practicum (Pre: 01013299 General Practicum)

การฝึกงานเฉพาะด้านเกษตรเขตร้อน

Specific practicum in tropical agriculture. Field trips required.

01013497 Seminar

Presentation and discussion on current interesting topics in tropical agriculture at the bachelor’s degree level.

01401114 General Botany
General principles of plant morphology, anatomy, physiology, and ecology, classification and evolution of plants. Uses of plants.


01403111 General Chemistry

Atoms and electrons in atoms, periodic system, chemical bonding, naming inorganic compounds, chemical reactions, gases, solutions, electrolytes and their ionization, fundamental thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, acids-bases-ionic equilibria, and electrochemistry.


01424112 Laboratory in Biology
The course is established to fulfill the lecturing course 01424111 Principles of Biology. The objective is to give the students involve the practical study of biological process and laboratory technique. Enhance their skills and how to handle the equipments and chemicals. Stimulate their creativity and observation in each experiment.


01002342 Introductory Physiology of Domestic Animal (Pre : 01423113)

หน้าที่กลไกและความสัมพันธ์ระหว่างระบบทางชีวภาพในร่างกาย

ของสัตว์เลี้ยง เพื่อการจัดการที่เหมาะสมและได้ผลผลิตสูงสุดเต็มตามศักยภาพของสัตว์เลี้ยง

Functions, mechanisms and interrelations of biological systems

in domestic animals for appropriate management and highest production in full potential of the animals.


01003451 Physiology of Plant Production (Pre : 01003211, 01003212, 01401351)

สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของพืชไร่ การใช้หลักปฏิบัติในการเพาะปลูก

โดยคำนึงถึง แสงสว่าง อุณหภูมิ น้ำ และคุณค่าทางอาหารในดิน ที่มีผลทางสรีรวิทยา

Physiological aspects of crop growth, application to cultural

practices with strong emphasis on influences of light, temperature, water and soil minerals on crop yield.


01007451 Physiology of Horticulture (Pre : 0140114)

กระบวนการต่างๆ ทางสรีรวิทยาของพืชสวน สภาพแวดล้อมและสิ่งอื่น ๆ

ที่มีผลต่อการผลิตพืชสวน

Basic physiology of horticultural crops. Environment and other

factors affecting horticultural crop production.