ติดต่อเรา

สำนักงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์และแฟกซ์ 02-9427146
อีเมล์ taipagr@ku.ac.th